DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Tashiro, Hikaru: 8

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
1987-10-25 Dumping Syndrome on Echocardiography Tomita, Masao; Yamauchi, Hideto; Shibata, Ryuichiro; Narimatsu, Motoharu; Tashiro, Hikaru; Tsuji, Hiroharu; Nakano, Yusuke; Toru, Nakamura; Mine, Yoshkazu; Oka, Tadayuki; Chiyotanda, Susumu 877
1988-10-25 Early Gastric Cancer Presenting Pyloric or Prepyloric Stenosis Hirano, Tatsuo; Miura, Toshio; Tashiro, Hikaru; Nakamura, Akihiro; Takahira, Ryoji; Watabe, Seiichiro; Shiraishi, Enju; Oh, Shimei; Ishikawa, Hiroshi; Mine, Yoshikazu; Kajiwara, Keiji; Yokota, Mitoshi; Miyashita, Kosei; Satoh, Tetsuya; Nakao, Haruhiko; Shimoyama, Takatoshi; Tomita, Masao 2133
1980-10-25 An Experimental Evaluation of Tracheal Blood Flow with Special Referrence to Operative Procedure of Tracheal Mobilization Tomita, Masao; Koga, Yasunori; Shibata, Koichiro; Matsumoto, Kazuhisa; Onitsuka, Toshio; Sakoda, Koichiro; Maeda, Takami; Hamasuna, Shigehito; Wake, Norio; Kariya, Toshiro; Azuma, Kouzi; Sakihama, Masato; Tashiro, Hikaru; Matsuzaki, Yasunori; Yoshioka, Makoto; Yonezawa, Tsutomu 1036
1981-10-25 Experimental Evaluation of Tumor Inhibitory Effect of Induced Infection on Tumor Growth Koga, Yasunori; Tomita, Masao; Shibata, Koichiro; Matsumoto, Kazuhisa; Onitsuka, Toshio; Sakoda, Koichiro; Maeda, Takami; Hamasuna, Shigehito; Wake, Norio; Sakihama, Masato; Tashiro, Hikaru; Mine, Yoshikazu; Chiyotanda, Susumu; Matsuzaki, Yasunori; Yonezawa, Tsutomu; Yoshioka, Makoto 1152
1981-10-25 Limited Resection for Lung Cancer Tomita, Masao; Koga, Yasunori; Shibata, Koichiro; Matsumoto, Kazuhisa; Onitsuka, Toshio; Sakoda, Koichiro; Maeda, Takami; Hamasuna, Shigehito; Wake, Norio; Sakihama, Masato; Tashiro, Hikaru; Mine, Yoshikazu; Chiyotanda, Susumu; Matsuzaki, Yasunori; Yonezawa, Tsutomu; Yoshioka, Makoto 912
1987-10-25 Limited Surgery for Breast Cancer Kawahara, Katsunobu; Tomita, Masao; Kajiwara, Keiji; Tashiro, Hikaru; Nakano, Yuusuke; Nakamura, Tohru; Watanabe, Yoshiko; Ayabe, Hiroyoshi 817
1988-10-25 Simultaneous Combined Resection with Trachea, Bronchus and Aorta for Carcinoma of Thoracic Esophagus Kawahara, Katsunobu; Tomita, Masao; Ayabe, Hiroyoshi; Kimino, Kouji; Nakano, Yuusuke; Nakamura, Tohru; Mine, Yoshikazu; Tsuji, Hiroharu; Tashiro, Hikaru; Oka, Tadayuki; Narimatsu, Motoharu 1131
1988-10-25 Surgery for postoperative recurrence of gastric cancer Tomita, Masao; Shimizu, Teruhisa; Honda, Hirotaka; Yasutake, Tohru; Chien, Cheng-Shan; Okada, Daikichi; Nakao, Haruhiko; Shiraishi, Enju; Kajiwara, Keiji; Tashiro, Hikaru; Hirano, Tatsuo; Nakagoe, Tohru; Shimoyama, Takatoshi; Miura, Toshio 889

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace