DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE > School of Medicine > Bulletin >

Acta Medica Nagasakiensia


Acta medica Nagasakiensia's WebSite
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/amn/

巻号一覧=List of Issues

Logo
      
     

Volume 57, No. 3 Table of Contents

An Impairment of Recognizing Emotional Facial Expressions in Parkinson's Disease
  Nakajima, Hideki; Tsujino, Akira; Doi, Hirokazu; Tateishi, Yohei; Motomura, Masakatsu; Shinohara, Kazuyuki; Satoh, Akira; Tsujihata, Mitsuhiro; Kawakami, Atsushi
69 - 77
Proximal Anterior Cerebral Artery Aneurysm: Case Presentation and Review of the Literature
  Honda, Masaru; Ando, Takeo
79 - 83
Effects of Nighttime Sleep Characteristics on Function of Attention Network in Young Children.
  Kato, Mikako; Doi, Hirokazu; Shinohara, Kazuyuki
85 - 91
Concurrent Sarcoidosis and Takayasu's Arteritis: Case Report and Review of the Literature
  Nakamichi, Seiko; Abe, Koh; Tatsuta, Yoichi; Yoda, Aya; Kadota, Koichiro; Inoue, Keita; Takeshima, Fuminao; Sakamoto, Noriho; Ishimatsu, Yuji; Kawakami, Atsushi; Mukae, Hiroshi; Kohno, Shigeru; Ozono, Yoshiyuki
93 - 97
Generalized Auditory Agnosia following a Subarachnoid Hemorrhage; A case report
  Kawasaki, Naoto; Yamada, Mai; Mutsukura, Kazuo; Satoh, Hideyo; Satoh, Akira; Tsujihata, Mitsuhiro
99 - 103
Video-Assisted Thoracoscopic Pericardial Window in the Treatment of Pericardial Effusion: Report of Two Cases
  Miyazaki, Takuro; Yamasaki, Naoya; Tsuchiya, Tomoshi; Matsumoto, Keitaro; Sengyoku, Hideyori; Watanabe, Hironosuke; Tomoshige, Koichi; Nagayasu, Takeshi
105 - 107

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace